Kastelán Jaroslav Hrubý na Vyšehradě

A nebyl na Vyšehradě v sobotu 18. května 2019 sám. Pozvánku k účasti na slavnostním zahájení 11. ročníku národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“ obdržel, stejně jako kastelán linhartovského zámku Jaroslav Hrubý, také donedávna starosta Města Albrechtic Luděk Volek. Akci, která jako vždy přilákala na pražský Vyšehrad stovky lidí nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, pořádá Asociace Entente Florale CZ – Souznění, z.s. ve spolupráci s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Partnery výstavy jsou kraje České republiky a spolupracuje řada dalších organizací a institucí. Je výrazem poděkování tvůrcům proměn za jejich úsilí vytvářet hezčí a užitečnější prostředí pro nás všechny.

Vystavené fotografie nabízely návštěvníkům možnost seznámit se s proměnami dříve zchátralých či zanedbaných objektů. Jak již můžete tušit, k deseti vyhlášeným nejúspěšnějším proměnám 10. ročníku se přiřadil v této vysoce prestižní záležitosti i náš zámek v Linhartovech. Jako jediný z celkem 19 přihlášených z Moravskoslezského kraje v roce 2018.
Linhartovský zámek pochází z 16. století.

Za dobu své existence prošel řadou modernizací, výjimkou bylo období II. světové války a doba poválečná. Po záchranné stavební rekonstrukci v 80. letech minulého století sloužil pro potřeby státu jako sklad zdravotnického materiálu. Do správy města Město Albrechtice se objekt dostal v roce 2001 za symbolickou 1 Kč od tehdejšího majitele – Zdravotnického zabezpečení krizových stavů Příbram. A především zásluhou tehdejšího starosty ing. Ivo Vykopala se město pustilo do rekonstrukce zchátralého zámku. První etapa rekonstrukčních prací byla dokončena v roce 2003 a v roce 2006, za doby starostování Petra Šolce, byla dokončena II. etapa.

Od slavnostního otevření zámku již uplynulo 14 let. Přišlo se tehdy podívat 2 000 návštěvníků…

Nedávno uplynulo 14 let od doby, kdy se v ředitelně albrechtické základky sešla tříčlenná skupina lidí s vizí, jak vytvořit podmínky pro účelné využívání rekonstruovaného zámku. Jaroslav Hrubý, Ondřej Maršálský a Karel Knapp. To, co se zdálo být zpočátku nemožné, se brzy stalo realitou. Z takto vzniklého a stále více se rozšiřujícího neformálního sdružení „Přátelé linhartovského zámku“ postupně vznikly pracovní skupiny s různým zaměřením. Desítky nadšenců ve svém volném čase a zcela nezištně začaly uklízet, malovat, zvelebovat místnosti, vytvářet bezpečné a estetické prostředí pro budoucí návštěvníky. Připravovat expozice, získávat informace k historii zámku.

Prostřednictvím dnes již historického videa se můžete podívat do zámku v den jeho otevření veřejnosti…

Nikdo z oslovených občanů – Linhartováků, Albrechtičáků, z různých věkových skupin a profesí neodmítl pomoc. Neodmítl ji ani bývalý starosta ing. Ivo Vykopal, člen obecního zastupitelstva. Stal se tak jedním z organizátorů a hlavním koordinátorem zajištění přípravy a uskutečnění slavnostního zahájení 28. května 2005 za přítomnosti řady hostů a 2 000 diváků.

Jaké bylo zámecké prostředí před 15 lety? Můžete se podívat prostřednictvím videa…

Právě při příležitosti ocenění, které z Prahy 18. května 2019 přivezli kastelán Jaroslav Hrubý a bývalý starosta Luděk Volek v 10. ročníku národní putovní výstavy „Má vlast cestami proměn“, stojí za připomenutí slova, která po krátkém úvodním vystoupení tehdejšího starosty Petra Šolce pronesl 25. května 2018 ing. Ivo Vykopal a jsou platná dodnes:

“Buďte srdečně vítáni v tomto milém a krásném prostředí při příležitosti zvláště významné. Při příležitosti našeho prvního slavnostního setkání na linhartovském zámku, jako počátku nové tradice v životě Albrechticka, ale i jako prvního zpřístupnění této historické památky veřejnosti po dlouhých šedesáti letech. Nejkrásněji obdaruje budoucnost ten, kdo všechno dává současnosti. Bylo proto velmi moudré, že město jako nový majitel zámku našlo pochopení i prostředky, aby toto společné dědictví minulosti, ať české či německé, zůstalo zachováno i dalším generacím.“

Kdo by neznal zámeckého Maxipsa Fíka. Ale jak se tam dostal a kdo jej vytvořil? 

Ocenění, které převzali Jaroslav Hrubý a Luděk Volek je rovněž uznáním pro starosty a místostarosty, kteří od roku 2001 věnovali čas revitalizaci a obnově jednoho z mála historických objektů v našem regionu: ing. Ivo Vykopala a ing. Igora Kozelka (1994 – 2002), Petra Šolce a Karla Gančarčíka (2002 – 2006), Petra Šolce a Luďka Volka (od 2. 11. 2006), Luďka Volka a ing. Jitky Hanusové (od 1. 3. 2007) a Luďka Volka a Martina Špalka (2014 – 2018).

Zmínění starostové a jejich nebližší spolupracovníci měli každý svůj nezpochybnitelný podíl na zachování kulturní památky budoucím generacím. Je to ale kastelán Jaroslav Hrubý, který vtiskl zámku jeho specifický, neopakovatelný ráz. První dětská galerie, získání pláten do zámecké obrazárny, stálá expozice keramika Jana Kutálka, každoroční obměna většiny expozic, pořádání kulturních a společenských akcí, navázání spolupráce se zahraničními umělci, výstavy a vernisáže, pořádání jarmarků či vyhlášených nočních prohlídek. Proto se není co divit, že v posledních letech zavítá do zámku ročně třináct až patnáct tisíc návštěvníků.

Sám nikdo ničeho nedosáhne. Náš kastelán to ví moc dobře, a jak stále dokola opakuje: „Mám štěstí na dobré lidi.“ Těžko za posledních 14 let vyjmenovat všechny, kteří mu byli a jsou oporou, podporovateli a pomocníky a přitom na nikoho nezapomenout. Tak za všechny alespoň jedno jméno rovněž dlouhodobě spojené se všemi zámeckými aktivitami. Paní Miluše Kaletová.

Krásu zámku umocňuje i přilehlý park, který založili Haugvicové z Biskupic v první polovině 17. století a patří k nejstarším v celém Slezsku. V 19. století byl přeměněn na krajinářský. Jeho mnohaletým správcem do roku 2000 byl pan Heřman Menzel z Linhartov a je i jeho zásluhou, že se park zachoval v podobě umožňující další odborné zásahy až do dnešních dnů.

Do pomyslné knihy o historii zámku se zapíše i současné vedení města, starostka ing. Jana Murová a místostarosta Libor Švec. Jsou v roli pokračovatelů projektu, jenž se týká třetí etapy stavebních úprav – jeho revitalizace a obnovy. Na jeho přípravě se za českou stranu spolu s vedením obce Slezské Rudoltice velmi aktivně do listopadu 2018 podílel, dnes již bývalý starosta pan Luděk Volek. Na pracích vedoucích ke schválení realizace společného česko – polského přeshraničního programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“ hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotýkajícího se mimo našeho zámku také zámku ve Slezských Rudolticích a polské Moszny.

Realizace hrazená převážně z prostředků EU je plánována na šibeniční dvouleté období. Pokud se projekt podaří uvést do života, půjde o největší rekonstrukční práce a zásah do památky od roku 2003, kdy dělníci dostavěli z II. světové války poškozené části budovy včetně části věže. Rekonstrukce by napomohla vrátit zámku původní vzhled, k němuž probíhaly konzultace s Národním památkovým úřadem. Jak ale v současné době, po jednáních s projektovými partnery, uvádí paní starostka ing. Jana Murová: „Zahájení realizace projektu provázejí komplikace na straně polského vedoucího partnera a hrozí, že se nepodaří projekt v hodnotě milión eur v době určené projektem vůbec zahájit.“

To ale nic nemění na tom, že kastelán přivezl z Prahy významné ocenění, o kterém se v Městě Albrechticích zatím moc neví. Nadarmo se neříká. Doma není nikdo prorokem.

Foto archív pořadatelů ocenění, videa a text Karel Knapp

Téma: