Paní starostka s kastelánem jednali o sezóně 2019 a o projektu dotovaném EU

  • Home
  • Akce na zámku
  • Paní starostka s kastelánem jednali o sezóně 2019 a o projektu dotovaném EU

20. ledna 2019 uplynuly tři roky od doby, kdy na 14. zasedání zastupitelstva města většina z 16 přítomných zastupitelů zatleskala kastelánovi Jaroslavu Hrubému, jenž představil prezentaci podrobně vypovídající o aktivitách na zámku v Linhartovech  v sezóně 2015. O množství a rozsahu výstav, koncertů, divadelních představení, o  vývoji počtu návštěvníků i výši tržeb za průvodcovské služby. Když se následně v bodě „různé“ na poslance obrátil místostarosta Martin Špalek, který v zastoupení omluveného pana starosty Luďka Volka jednání řídil, s žádostí, aby vyjádřili kladné nebo záporné stanovisko k zapojení se města Město Albrechtice do společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“, atmosféra v místě jednání poněkud zhoustla. Nikdo z diskutujících zastupitelů nezpochybnil prospěšnost připojit se k projektu hrazenému z Evropských fondů, chtěli si ale ujasnit, jaké výše budou v případě vydání kladného stanoviska dosahovat celkové finanční výdaje na realizaci projektu a především jakou část výdajů bude z vlastních zdrojů hradit samotné město Město Albrechtice a za jakých podmínek. Pro zapojení do projektu hlasovalo 13 zastupitelů, 1 byl proti a dva se zdrželi.

Kastelán Jaroslav Hrubý provází zámkem paní starostku ing. Janu Murovou a pana místostarostu Libora Švece…

Současná paní starostka ing. Jana Murová za přítomnosti místostarosty Libora Švece již přímo na zámku letos v lednu jednala s kastelánem Jaroslavem Hrubým. Bere realizaci projektu jako jednu ze svých priorit, která je obsažena i v Programovém prohlášení zastupitelstva pro roky 2014 – 2018. Z jednání vyplynul společný zájem o další rozvoj zámku tak, jak projekt v rámci minimálně pětileté udržitelnosti plánovaných cílů předpokládá.  Program „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“ je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Je podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Jeho základním požadavkem je souběžná spolupráce partnerů z každé strany česko-polské hranice, kdy jeden z nich je tzv. vedoucí. U  pomyslného kormidla řízení společného projektu, který řeší situaci zámků v polské Moszně, Slezských Rudolticích a Linhartovech, bude stát Województwo Opolskie.

Před Velikonočním jarmarkem 2019 se musí většina místností, stejně jako v letech předchozích, vyklidit…

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu, zlepšení situace na přeshraničním trhu práce ve službách, zprostředkovaně ve zvýšení turistické atraktivity daného území.  Vše v návaznosti na obnově a využívání společného kulturního dědictví a partnerství obcí z obou stran hranice. Jedná se o částečnou revitalizaci zámků Moszna a Linhartovy a opravu památkových částí zámku ve Slezských Rudolticích. Zvýšení počtu návštěvníků přinese možnost vzniku nových služeb, lze očekávat vytvoření nových pracovních míst a zvýšení ekonomického růstu.

Podle projektu se budou vyměňovat všechna venkovní okna i dveře…

Všechny tři objekty mají podobnou historii, jsou v obdobně špatném technickém stavu. Plánované společné realizaci předcházela podrobná jednání. Dle údajů v projektové dokumentaci se v průběhu přípravy projektu uskutečnila řada oficiálních setkání a dalších pracovních konzultací, kterých se zúčastňovali starostové, zástupci všech institucí i kasteláni zámeckých objektů, než se podařilo nalézt společné komplexní řešení, jak naplnit hlavní cíl projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, jehož celkový rozpočet je stanoven na 3 382 360,15 €, v to počítaje i dotaci z EU ve výši 3 300 005,66. Město se z vlastních zdrojů bude podílet desetiprocentní spoluúčastí. Termín zahájení realizace byl stanoven na 1. 7. 2018 a ukončení na 30. 6. 2021.

Úpravy dozná i v poválečné době dostavená výtahová šachta…

Každý z partnerů má v projektu daný finanční podíl, odpovídající rozsahu plánování revitalizačních a restaurátorských prací. Všichni partneři se podílejí také na financování aktivit spojených s propagací projektu.

Jedna z místností, ve které je částečně zachována původní malba…

K revitalizaci polského zámku Moszna, jenž je jedním z nejhodnotnějších zámeckých objektů ve Slezsku a je vzdálen od hranice s ČR přibližně dvacet kilometrů, se vztahuje částka 2 072 879,91 €. Objekt je výjimečný svou architekturou, má neuvěřitelný počet místností – 365, 99 věží a nachází se v malebném parku s 300 letými duby a 200 let starými lípami. Je zapsán na seznam památek. Mnohaleté nevhodné zacházení s ním způsobilo, že je nezbytná jeho obnova, pokud se má stát bezpečným pro návštěvy turistů.

Krátké foto-video ze zámku a jeho zahrady… 

Nejmenší, ale přesto také významnou finanční částku 415 548,54 € získala obec Slezské Rudoltice na částečnou revitalizaci místního zámku. Budova je historicky spojena s rodinou Fulštejnů. V 17. století ji hrabě Albert nechal přestavět do barokního stylu. Zvelebil tak důležité kulturní centrum Slezska – mimo jiné ho navštívil například pruský král Fridrich II., jenž porazil ve Slezských válkách Marii Terezii. Za II. světové války byla na zámku umístěna část ministerstva propagandy Goebbelse a výcvikové centrum Hitlerjugend. V 80. letech se na zámku nacházel sklad lékařského materiálu Ministerstva zdravotnictví a v souvislosti s tím došlo ke zcela nevhodným úpravám interiéru. Od roku 2004 je zámek ve vlastnictví obce Slezské Rudoltice.


Videopozvánka k návštěvě zámku v roce 2017… 

Na revitalizaci zámku v Linhartovech získalo město Město Albrechtice částku 1 189 940,00 €.  Objekt je možná nejvíc příhraniční v celé Evropě a možná i na světě, kdy jej od státní hranice s našimi severními sousedy, kterou tvoří střed řeky Opavice, dělí přibližně 30 metrů a ze všech tří zámků má nejblíž k hraničnímu přechodu. Pouze 150 metrů. V roce 1944 budova vyhořela, v té době sloužila jako německá vojenská nemocnice. V 50. letech byl zámek obnoven, zachovala se část fresek z 18. století. Stejně jako ve Slezských Rudolticích zde byly umístěny sklady patřící Ministerstvu zdravotnictví. V roce 2 000 převzalo zámek od státu Město Albrechtice. Byla opravena fasáda s cílem navrátit mu původní barokní vzhled. Zámek, zámecký park a vinný sklep jsou kulturní památkou zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek pod číslem 1000149 158 od 3. 5. 1958, o kterou musí město na vlastní náklady pečovat.

Řada dříve vystavených exponátů je uložena v depozitáři…

Veškerá obnova, opravy a revitalizace zámku zmíněné v projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“ budou prováděny podle stavební projektové dokumentace zpracované firmou „STUDIO-D Opava s.r.o., Holasovice. Doba výstavby se předpokládá na 12 měsíců. Hlavním projektantem je všeobecně uznávaný odborník ing. arch. Lubomír Dehner, ČAK č. 01460. Stanovisko památkového úřadu v Ostravě vydala Mgr. Hana Pavelková. Předpokládá se, že stavební práce uvnitř objektu budou naplánovány tak, aby negativně neovlivňovaly stávající provoz. Stavba navazuje na dvě předchozí etapy oprav zámku a zámeckého parku provedené v letech 2003 až 2016.

Část expozice „Křesťanství“ v depozitáři…

Plánované stavební práce předpokládají úpravu místností v II. nadzemním podlaží pro společenské a reprezentační účely, odstranění nevhodných konstrukcí v suterénu, výměnu všech novodobých oken (150 kusů) dle vzoru jako historické repliky, dveří v interiéru (27 kusů), dvou vstupních dveří z masívního dřeva (od řeky), nové podlahy – dlažby na chodbě a dřevěné podlahy ve vybraných místnostech ve II. nadzemním podlaží, opravu schodů, vybourání betonových podlah a provedení podlah cihelných v některých suterénních místnostech, obnovu komínů, aby jejich prostřednictvím bylo možné odvětrávat sklepy. Bude provedena sanace klenby v jedné suterénní místnosti, elektroinstalace ve vybraných místnostech II. nadzemního podlaží, instalován kamerový systém a řada dalších úprav.

Rytířský sál bude po dobu revitalizace zámku pro svatební obřady uzavřen…

Nezapomíná se ani na venkovní úpravy. Vstupních prostorů, novostavbu zpevněné víceúčelové plochy u silnice, parkoviště pro dvacet osobních automobilů a jeden autobus a 2 míst pro handicapované občany, terénní schody u východního vstupu, novostavbu mlatového chodníku v SV části parku, úpravy veřejné zeleně, nové oplocení kolem silnice v délce 150 metrů, mobiliář parku (nové lavičky, odpadkové koše, stezky, opravy osvětlení, stojany na kola a  infotabule). Jsou vyčleněny i finance na společné propagační a informační aktivity zaměřené na motivaci turistů k využití nové přeshraniční trasy, instalace infotabulí, zpracování propagačního filmu o historii zámků, to vše v celkové výši 98 137,00 € atd. Pamatováno je na vydávání map, textových průvodců v češtině, polštině, angličtině a němčině i navigační aplikace. Řada informací bude dostupná již v průběhu stavebních úprav na webu i v době následující. Realizaci celého projektu řídí a koordinuje Programová rada, která je složena ze statutárních zástupců obcí, zástupců vedení objektů, kastelánů a podle potřeby z dalších expertů cestovního ruchu, marketingu a propagace z Polska i České republiky.

V největší místnosti zámku…

Do historie zámku v Linhartovech se nesmazatelně zapsali všichni starostové po roce 2000. Ing. Ivo Vykopal, Petr Šolc a Luděk Volek. Každý svým dílem přispěl k znovuzrození jedné z mála kulturních památek nacházející se v našem regionu. Není důvod nevěřit, že se k nim datem ukončení projektu 30. června 2021 přiřadí také jméno paní starostky ing. Jany Murové. Je ale zásluhou především kastelána Jaroslava Hrubého a jeho pravé ruky paní Miluše Kaletové a všech spolupracovníků a pomocníků, které kolem sebe dokáží sdružovat, že zámkem prošlo od roku 2007 neuvěřitelných 116 800 návštěvníků a do rozpočtu města bylo za uvedené období odvedeno, a tedy vráceno z vybraného vstupného, 3 430 000 Kč. Například v roce 2018 se přišlo zámeckým expozicím obdivovat 12 300 platících návštěvníků, ze vstupného bylo městu odvedeno 350 000 Kč. Za dobu otevření zámku bylo instalováno 98 rozsáhlých expozic, odehráno 34 koncertů a milovníky umění zaujalo 39 vernisáží a 11 divadelních představení. Koupěchtiví rádi utráceli své peníze na 24 jarmarcích většinou s 60 až 70 prodejci. A co teprve 12 nočních prohlídek!

Společný závěr z návštěvy. Provoz zámku bude i po dobu jeho obnovy zachován s tím, že bude ve zvýšené míře dbáno na zajištění bezpečnosti návštěvníků…

Úspěšnost či neúspěšnost každého evropského projektu hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj je posuzována mimo jiné podle kritéria tzv. udržitelnosti. Jedním ze sledovaných parametrů naším městem realizovaného programu je navýšení roční návštěvnosti zámku v Linhartovech o 3 500 lidí. S ohledem na již současnou vysokou návštěvnost dost těžký úkol. Ale proč nevěřit, že se to podaří.

Zdroje:

  • Projekt „Slezsko bez hranic – hrady a zámky“
  • Zámek Linhartovy, stavební úpravy 3. etapa (STUDIO-D s.r.o., 747 74 Holasovice)
  • Závěrečná zpráva p. Miluše Kaletové za rok 2018 – hodnocení zámeckých aktivit

Foto, video a text Karel Knapp