Projekt EU – mírný optimismus

Po necelých pěti měsících od prvního setkání pracovní skupiny dne 12. března 2019 zabývající se postupem přípravných aktivit partnerů, kteří jsou zapojeni do schválené realizace společného česko-polského přeshraničního projektu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotýkajícího se mimo našeho zámku v Linhartovech také zámku ve Slezských Rudolticích a polské Moszny, zasedli společně 30. července 2019 ke stolu starostka ing. Jana Murová, kastelán Jaroslav Hrubý, jeho zástupkyně p. Miluše Kaletová, členka obecního zastupitelstva v Městě Albrechticích ing. Lenka Metzlová a Karel Knapp. Z pracovních důvodů se z účasti omluvila ing. Jaroslava Veselá.

Paní starostka informovala přítomné o vývoji situace, jejímž vyústěním by mělo být, v současné době již dost zpožděné, zahájení třetí etapy stavebních úprav linhartovského zámku. Vedení našeho města má připraveny všechny potřebné materiály pro vedení nezbytných administrativních úkonů vedoucích k co nejrychlejšímu postupu prací tak, aby rekonstrukční a revitalizační aktivity byly ukončeny do 30. června 2022. Konečné vyúčtování se musí stihnout do konce roku 2022. Realizace projektu je naplánována na dvouleté období a dle původních předpokladů mělo být vyhlášeno výběrové řízení v průběhu měsíců květen až červen 2019.

Podle zatím neoficiální zprávy získané paní starostkou od pana Libotovského, koordinátora projektu,  se snad již podařilo polské straně získat výjimku, která umožní zahájení plánovaných prací. V souvislosti s touto změnou je zároveň potřeba požádat o odsouhlasení další „významné změny“ ze strany řídícího orgánu, tj. odsouhlasení změn na místech statutárních zástupců v Městě Albrechticích a Opole, k nimž došlo po volbách do zastupitelských orgánů.

Účastníci jednání se shodli na tom, že bez podpisu „rozhodnutí“  a chválení změn není možné bez významného finančního rizika pro hospodaření města jakékoliv práce zahájit, a proto nebude narušen ani závěr letošní zámecké sezóny.

Jako prozíravé se tedy ukázalo, že kastelán Jaroslav Hrubý se svými nejbližšími spolupracovníky nezaváhal a připravil expozice pro rok 2019 sice s částečným omezením, ale překvapivě bez zásadního dopadu na vývoj návštěvnosti. Jak sám řekl: „Statistiky vypovídající o počtu návštěvníků od Velikonočního jarmarku do konce měsíce července jsou srovnatelné se stejným obdobím loňského roku.“

Z jednání pracovní skupiny také vyplynula skutečnost, že na setkání „Programové rady“, která je řídícím orgánem realizace společného česko-polského projektu budou naši stranu zastupovat ing. Jana Murová, starostka a kastelán Jaroslav Hrubý s tím, že náhradníky s možností přímého pověření jsou místostarosta Libor Švec a Miluše Kaletová.

Na závěr jednání bylo konstatováno, že na budoucí vývoj vedoucí k realizaci projektu lze pohlížet s mírným optimismem.

Foto a text Karel Knapp