Zámek bude otevřený i v době revitalizace a obnovy

  • Home
  • Články
  • Zámek bude otevřený i v době revitalizace a obnovy

V úterý 12. března 2019 se na Městském úřadě Město Albrechtice jednalo o zámku v Linhartovech. Přesněji o zahájení třetí etapy stavebních úprav – jeho revitalizace a obnovy a stanovení harmonogramu aktivit vedoucích ke schválené realizaci společného česko – polského přeshraničního programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ vycházejícího z projektu „Revitalizace architektonického dědictví zámků“, hrazeného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a dotýkajícího se mimo našeho zámku také zámku ve Slezských Rudolticích a polské Moszny.

Ing. Dehner, autor projektové dokumentace k revitalizaci a obnově zámku

Ke „kulatému“ stolu s vedením města, s paní starostkou ing. Janou Murovou a místostarostou Liborem Švecem, zasedli hlavní projektant stavební projektové dokumentace a vedoucí zpracovatelského týmu firmy „STUDIO_D Opava s.r.o, Holasovice, ing. arch. Lubomír Dehner, členky Rady Města Albrechtic ing. Lenka Metzlová a ing. Jaroslava Veselá Ph.D. a Miluše Kaletová, pravá ruka ze schůzky omluveného kastelána Jaroslava Hrubého.

Ing. Jaroslava Veselá Ph.D., ing. Lenka Metzlová, p. Miluše Kaletová

Z průběhu jednání vyplynuly dva okruhy problémů k řešení. První z nich se týkal dalšího aktivního postupu ze strany vedení města při nadcházejících jednáních s projektovými partnery z Moszny a Slezských Rudoltic. Druhý okruh byl zaměřený na organizační záležitosti. Garantem úspěšného řízení a zvládnutí všech požadavků obsažených v projektu je statutární zástupce města, starostka ing. Jana Murová.

Paní starostka ing. Jana Murová s architektem ing. Dehnerem nad stavební dokumentací

Realizace projektu je naplánována na dvouleté období. Což se jeví jako šibeniční termín, ale dle mínění, které sdělil pan ing. Dehner ve shodě s ing. Jaroslavou Veselou, vše je zvládnutelné za podmínky, že budou z obecného hlediska potenciálnímu a jedinému dodavateli, jenž z výběrového řízení vzejde, vytvořeny s předstihem optimální podmínky, aby mohl co nejdříve oslovit specializované firmy například pro dodávky zámečnických prvků, opravu schodišť, úpravu balustrády, výměnu všech oken a všech dveří v I. a II. NP, úpravy nástupního prostoru před východním vstupem či přeložky veřejného osvětlení atd. Dobrá příprava může ušetřit polovinu času k provedení stavebních prací.

Slovo má místostarosta Libor Švec

Plánované úpravy v parku se mohou provádět kdykoliv za vhodných klimatických podmínek. Co je ale podstatné, jak uvedla paní starostka: „Zatím ještě nebyl stanovený termín zahájení realizace projektu, známý je jen nejzazší termín pro jeho dokončení.“ Po upřesnění administrativních záležitostí s vedoucím partnerem projektu z Polska se jeví jako reálný termín pro vyhlášení výběrového řízení měsíc květen až červen 2019. Je ale docela možné, dle poznámky paní Miluše Kaletové: „Organizačně musíme být připraveni i na možnost zahájení akce až v roce 2020, hodně bude záležet na jednáních s polskou stranou.“

Příprava podkladů pro další jednání s partnery

Bude vytvořen přibližně třístránkový materiál vycházející ze stavební dokumentace zpracované kolektivem pracovníků pod vedením p. architekta Dehnera, v níž je uváděna možnost etapizace stavebních prací tak, aby bylo možné zachování provozu ve vyhrazených prostorách zámku.

Stavební práce budou rozfázovány

Je v zájmu města udržení stávající návštěvnosti zámku, jež se meziročně pohybuje mezi 12 až 15 tisíci turistů, milovníků umění a návštěvníků zámeckého parku. V projektu řešícím III. etapu stavebních úprav se uvádí, že aktuální návštěvnost je z hlediska plánovaných stavebních úprav považována za nulovou a dojde v rámci jeho uskutečnění k vytvoření nového turistického produktu s předpokládaným počtem 3 500 návštěvníků ročně.

Promýšlí se umístění zabezpečovacích přepážek

Realizace projektu bude podporována z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Kastelán se svými spolupracovníky udělá vše pro to, aby vysoká návštěvnost zámku byla i v době jeho obnovy a revitalizace zachována s tím, že bude dokonale zajištěna bezpečnost návštěvníků. V průběhu jednání se řešilo i zajištění objektu proti vniknutí nepovolaných osob, zajištění ochrany exponátů proti poškození nebo odcizení. Zmínka padla i o potřebě zajistit dohled nad zajištěním památkové ochrany kulturního dědictví.

Jednání se s jedinou výjimkou zúčastnili čtyři z pěti členů rady města. Tři z nich mají bohaté zkušenosti s realizací projektů dotovaných z prostředků Evropské unie ze svého civilního profesního zařazení. Z naprosto věcného jednání vyplynuly následující závěry. Vedení města co nejdříve zahájí výběrové řízení s využitím podkladů p. architekta Dehnera a za město ve spolupráci s koordinátorem projektu za českou stranu, p. Libotovským, co nejdříve naváže na svá předchozí jednání s projektovými partnery, členy Programové rady, tvořené statutárními zástupci obcí, kastelány a dle potřeby dalšími experty, aby mohly být po splnění administrativních náležitostí zahájeny konkrétní kroky k realizaci projektu revitalizace a obnovy zámku nejen v Linhartovech, ale i zámků v polské Moszne a ve Slezských Rudolticích.

Všichni účastníci na závěr jednání shodně potvrdili, že bude v co největší míře zachován provoz zámku a kastelán Jaroslav Hrubý se svými spolupracovníky tak dostal pomyslnou zelenou, aby uváděl do života plánované aktivity. S tím, jak uvedla v závěru paní starostka, že v případě, že by mělo dojít k nějakým logistickým problémům při synchronizaci stavebních prací a provozu zámku, je pro ni prioritou realizace projektu.

Závěrečné slovo má starostka ing. Jana Murová

Přítomní jednání se shodli na vytvoření „pracovní skupiny“, která bude ještě rozšířena o kastelána Jaroslava Hrubého a bude svolávána k dalším koordinačním jednáním na pozvání paní starostky.

Foto a text Karel Knapp

Téma: