Příprava realizace III. etapy revitalizace a obnovy zámku jde do finále

  • Home
  • Články
  • Příprava realizace III. etapy revitalizace a obnovy zámku jde do finále

Linhartovský zámek je v albrechtickém regionu jedním z nejstarších němých svědků událostí z dob dávno minulých, poválečných i současných. Tisíce dnes již bezejmenných lidí mnoha generací tak bylo svými životy spjato s jeho osudy.

Historický objekt spolu se zámeckým parkem a vinným sklepem byl 3. května 1958 prohlášen za kulturní památku. V letech 1957 až 1960 prošel zámek zabezpečovacími pracemi. V roce 1966 se majitelem silně poškozeného objektu stalo Zdravotnické zásobování, n. p. Další práce na obnově byly zahájeny v roce 1973. Z majetku státu do majetku města přešel zámek v roce 2001. II. etapa rekonstrukce byla ukončena v roce 2006, kdy byl objekt ještě rok předtím, 28. května 2005, zpřístupněn veřejnosti.

Výsledky komunálních voleb na konci roku 2018 přivedly na radnici v Městě Albrechticích nové vedení. Na starostku ing. Janu Murovou a místostarostu Libora Švece tak přešla povinnost kontinuálně pokračovat v realizaci již schváleného společného česko-polského programu „Slezsko bez hranic III – Hrady a zámky“ v hodnotě 1 217 184,00 €. Program „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“ je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Je podpořen v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Město se má z vlastních zdrojů podílet desetiprocentní spoluúčastí. Termín zahájení realizace III. etapy „Zámek Linhartovy, stavební úprava“ byl stanoven na 1. 7. 2018 a ukončení na 30. 6. 2022.

V zastupitelstvu města je v současné době nepřehledná situace, kdy na konci roku 2019 odstoupilo vedení města a jeho řízením do doby zvolení nového starosty byl pověřen pan Martin Špalek, jenž ve volebním období 2014 – 2018 zastával funkci místostarosty. Aby dostál jedné ze svých povinností pokračovat v realizaci zmíněného projektu, svolal i on jednání konzultační pracovní skupiny vytvořené z podnětu dřívějších členek rady města ing. Lenky Metzlové a ing. Jaroslavy Veselé, Ph.D. Na úterý 21. ledna 2020 byli přizváni i zbývající členové skupiny Jaroslav Hrubý – kastelán, Miluše Kaletová a Karel Knapp. Dále paní Bc. Monika Baranová, vedoucí odboru vnitřních věcí a tajemník MěÚ pan ing. Marek Michalica. Paní ing. Veselá byla z pracovních důvodů omluvena.

Nejdůležitějším účastníkem schůzky byl projektový manažer Aleš Libotovský, který dle dřívějšího zadání od ing. Murové připravil dokumentaci k výběrovému řízení. Ale bez zapracování závěrů uvedených v usnesení rady města. To obsahově navazovalo na výstupy z prvního jednání pracovní skupiny z března 2019 za účasti hlavního projektanta stavební projektové dokumentace ing. arch. Lubomíra Dehnera. Ten byl pověřen zpracováním harmonogramu plánovaných prací tak, aby mohl být, ač v omezenějším rozsahu, zachován provoz zámku i po dobu rekonstrukce. Jak vyplynulo z informace zastupitelky ing. Lenky Metzlové, jež doložila i grafickým materiálem, pan Dehner zadání splnil a požadovaný dokument v dostatečném předstihu dodal. V dokumentaci pro výběrové řízení tím chybí požadavek na etapizaci prováděných prací. Je uvedena jen zmínka, že zadavatel si vyhrazuje právo přerušit prováděcí práce v prostorách zámku v měsících červen až srpen v letech 2020 a 2021.

Jak sdělil pan Libotovský, otázka etapizace prací se tak stane předmětem jednání až s vítězem výběrového řízení, protože dokument k vyhlášení výběrového řízení již prošel kontrolou řídícího orgánu a zásahy do něj jsou možné jen ve velmi omezeném rozsahu po projednání kontrolorem. Podle pana Libotovského by se ale nic zásadního nemělo dít, protože vybraný zhotovitel díla musí harmonogram prací zpracovávat v každém případě a je povinen přizpůsobit se zájmům objednatele. A je věcí objednatele i zhotovitele, aby se vše dělo ve vzájemné shodě.

Grafická část návrhu etapizace č. 1 (ing. Dehner)

Je nejvyšší čas, aby se věci pohnuly správným směrem. Přípravná fáze realizace projektu se táhne víc než tři roky z různých technických příčin. Vše je potřeba dořešit urychleně, aby zůstalo co nejvíc času na vlastní realizaci projektu. Je naplánován velký rozsah stavebních činností, které se týkají prací vnitřních i venkovních.

Grafická část návrhu etapizace č. 2 (ing. Dehner)

Nezbývá než si přát, aby vše další už probíhalo podle plánu. Aby mohl být naplněn program Mezinárodního kulturního léta 2020 k zahájení turistické sezóny, jenž už v současné době připravuje Jaroslav Hrubý. Proto projektový manažer ve shodě s pověřeným zastupitelem Martinem Špalkem zveřejnil zadávací dokumentaci na profilu zadavatele 28. ledna 2019. Předpokládaný termín zahájení III. etapy obnovy a revitalizace zámku je 1. březen 2020. Zhotovitel bude vázán povinností dílo dokončit nejpozději do 30. září 2021. Profinancování celého projektu a jeho hodnocení musí být provedeno do konce roku 2022.

Foto a text Karel Knapp