Rekonstrukce zámku – ledy se hnuly

Členové pracovně konzultační skupiny k zajištění provozu zámku…

Kdo se jen trochu zajímá o dění na zámku v Linhartovech dobře ví, že se již několik let mluví o jeho revitalizaci a obnově. Jedná se o zahájení třetí etapy stavebních prací podle podmínek stanovených programem „Slezsko bez hranic – Hrady a zámky“, který je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR a umožňuje financování přeshraničních projektů. Celá aktivita je podpořena v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko a financovaná z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. Přitom musí být splněna souběžná spolupráce partnerů z každé strany česko-polské hranice. Projekt řeší situaci zámků v polské Moszně, Slezských Rudolticích a v Linhartovech. Řízením projektu je pověřeno Województwo Opolskie.

Starostka Jana Murová…

Zhostit se úspěšně naplnění záměrů projektu je v první řadě věcí vedení našeho města, paní starostky Jany Murové, radních a zastupitelstva. Na druhou stranu. Kolem dění na zámku se pohybuje několik lidí, kteří mají se vším, co se zámku týká, mnohaleté zkušenosti. Byli u prvopočátků, kdy se zámek otevíral veřejnosti a jsou dopodrobna obeznámeni nejen s jeho provozem, ale také stáli patnáct let za organizací kulturních a společenských událostí v něm pořádaných. V prvé řadě jde o kastelána Jaroslava Hrubého a paní Miluši Kaletovou, propagaci měl od prvopočátku na starosti Karel Knapp. Přínosné je, že o dění na zámku se zajímají i někteří zastupitelé  – členka Rady města paní Lenka Metzlová, pan Zdeněk Veselý, dále pak paní Jaroslava Veselá.

Diskuze byla bohatá…

Všichni výše uvedení, až na pana Veselého, tvoří z pověření zastupitelstva města tzv. pracovní konzultační skupinu.  Záměrem je na pracovních schůzkách, jejichž svolání je v kompetenci paní starostky, spolupracovat s vedením města. Přicházet s náměty a připomínkami, hledat společná řešení k odstranění případných administrativních či provozních  problémů, upozorňovat na možná rizika, to vše právě v souvislosti s realizací projektu, který má řadu úskalí. Nakonec nejde o nic menšího, než efektivně při obnovách a revitalizacích tří zmíněných historických objektů proinvestovat v součinnosti s partnery v Moszně a Slezských Rudolticích 3 382 360,15 €. Na revitalizaci zámku v Linhartovech z této částky připadá 1 189 940,00 €.

Seznamování se s částí dokumentace…

Úvodní informační schůzka pracovní skupiny svolaná paní starostkou Janou Murovou se uskutečnila 12. března 2019. Za přítomnosti tehdejšího místostarosty Libora Švece i hlavního projektanta stavební projektové dokumentace a vedoucího zpracovatelského týmu firmy „STUDIO-D Opava s.r.o., Holasovice, ing. arch. Lubomírem Dehnerem. Ukázalo se, že ne všechny představy o dalším pokračování příprav projektu se podařilo z různých kompetenčních a administrativních důvodů realizovat a jako správný se ukázal odhad paní Miluše Kaletové, že zahájení akce může být posunuto až na rok 2020.

Jednání členů pracovní skupiny…

K dalšímu jednání členů pracovní skupiny došlo za řízení paní starostky Jany Murové přibližně po čtyřech měsících 30. července 2019. Třetí schůzku jako zastupitel pověřený řízením obce svolal pan Martin Špalek, který na jednání přizval paní Moniku Baranovou, vedoucí odboru vnitřních  věcí, tajemníka MěÚ pana Marka Michalicu a projektového manažera Aleše Libotovského, jenž dle dřívějšího zadání od paní starostky Murové připravil dokumentaci k výběrovému řízení.

Starostka Jana Murová…

Zatím poslední jednání pracovní skupiny 2. července 2020 se uskutečnilo několik dnů po podepsání smlouvy mezi vedením města Město Albrechtice a firmou Factory2014 a.s. Průběh schůzky tedy měl ze strany paní starostky více méně informativní charakter. Projednávaly se záležitosti týkající se protokolárního předání staveniště v úterý 7. července 2020, očekává se předložení harmonogram  stavebních prací dodavatelem tak, aby z něj bylo zřejmé, za jakých podmínek bude zachován provoz zámku pro veřejnost, tedy zajištění etapizace prací. Na pořad se dostaly otázky týkající se pojištění stavby, přehled subdodavatelů prací, situace s projektovou dokumentací zabývající se zrekonstruovaných zámeckých interiérů, stejně jako možného vzniku neuznatelných nákladů a atd. Smlouva je podepsána. Předání staveniště je naplánováno, a tak si nezbývá než přát, aby veškeré práce podle projektové dokumentace byly provedeny včas a v odpovídající kvalitě tak, aby mohl být zámek znovu využíván pro kulturní, společenské a výstavní účely.

Foto a text Karel Knapp

Téma: